Algemene verkoopvoorwaarden

Vers. 05/2001

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het is formeel begrepen tussen partijen dat de verkoop zodra deze uitdrukkelijk en geldig aanvaard is

door de N.V. MATERMACO, onderworpen is aan onderhavige algemene voorwaarden, behoudens

schriftelijke afwijking vanwege de N.V. MATERMACO, de bestelbon en de algemene voorwaarden die

er integraal deel van uitmaken, vormen de wet tussen partijen. Het feit ons een bestelling over te

maken houdt in voor de koper dat hij al onze algemene voorwaarden aanvaardt of andere okumenten

die hiermee zouden in strijd of aanvullend zijn.

I. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN

1. De agent handelt voor zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid en heeft geen enkel

vermogen om de N.V. MATERMACO te binden, deze laatste kan slechts gebonden worden door haar

geldige aanvaarding zonder voorbehoud.

2. De leveringstermijn.

a) De leveringstermijnen zijn nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Zij worden enkel gegeven ter inlichting

en kunnen slechts in de mate van het mogelijke gehandhaafd worden. Onder voorbehoud van wat

voorzien is in art. 3 (vernietiging) van de Gemeenschappelijke Voorwaarden, is het uitdrukkelijk

verstaan tussen partijen dat voor ieder geval van overmacht de leveringstermijnen kunnen verdaagd

worden. Dit zal namelijk gebeuren in geval van staking, oorlog, lock-out, gelijk welk ongeval of incident

welke de normale gang van zaken van de N.V. MATERMACO zou onderbreken. Dit kan eveneens

gebeuren in geval van ongeval voorkomende aan het fabricatie- en/of transportmaterieel, onvoorzien

ongeval gedurende de fabricatie, wettelijke sluiting gedurende verlofperiode, weersomstandigheden,

enz...

Indien de N.V. MATERMACO in geval van overmacht haar verbintenis zou verdagen, zou er aan de

klant geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn ten welke titel ook, deze situatie heeft geen

aanleiding tot het verbreken van het kontrakt noch tot het toepassen van een prijsvermindering. Wat

de klant betreft, deze blijft gebonden ten opzichte van de N.V. MATERMACO in geval van verdaging

van de verbintenis van deze laatste bij vertraging in de leveringstermijnen, zonder dat hij recht heeft

op een schadevergoeding van welke aard of ten welke titel ook. De klant kan, indien hij dit wenst,

de verkoop verbreken na een vertraging van 6 maand ten opzichte van de leveringsdatum aanvaard

door de N.V. MATERMACO.

In dit geval heeft hij nochtans recht op geen enkele schadevergoeding. Het is uitdrukkelijk verstaan

tussen partijen dat een eventuele verbreking door de klant slechts in overweging kan genomen

worden in geval van overmacht en dan nog uitsluitend na een vertraging van 6 maand.

b) De door de klant gewenste leveringstermijnen worden slechts aanvaard ten titel van inlichting

zonder enige verbintenis voor de N.V. MATERMACO zodat een eventuele vertraging in geen geval

aanleiding kan geven tot schadevergoeding ten welke titel ook, noch tot het verbreken van de

verkoop, noch tot een prijsvermindering.

3. Verbreking.

De N.V. MATERMACO behoudt zich het recht om haar verbintenissen tegenover de klant te

verbreken in alle gevallen van overmacht haar betreffende of betreffende haar leveranciers (vb oorlog,

staking, ongeval, blocus, verbod van in- of uitvoer voorbeelden aangestipt in clausule 2). Indien de

N.V. MATERMACO haar verbintenis zou verbreken in geval van overmacht, zou er aan de klant geen

enkele schadevergoeding toegekend worden ten welke titel ook.

4. Prijzen.

Onze aanbiedingen gelden zonder verbintenis en behoudens verkoop. Behoudens tegenbeding,

worden onze leveringen van goederen en/of dienst gefaktureerd aan de PRIJS van kracht op de

datum van levering, zelfs indien voordien andere prijzen werden vermeld of overgemaakt. De BTW op

onze verkopen en prestaties is steeds ten laste van de klant. In geval van stijging van de buitenlandse

deviezenkoers, van de lonen, de taksen, de belastingen, de transport- of verzekeringskosten, de

verhoging van de prijs van de grondstoffen of voor elke andere reden die de kostprijs kan

beïnvloeden, behoudt de N.V. MATERMACO zich het recht de vastgestelde prijzen proportioneel te

verhogen.

Vers. 05/2001

5. Ter beschikkingstelling - Levering - Receptie van het materieel.

Internationaal vervoer : de verantwoordelijkheden worden beheerst door de voorwaarden van de

INCOTERMS (laatste herziening gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel).

Nationaal vervoer : de verantwoordelijkheid van MATERMACO is gedekt bij de afhaling van materieel

door de klanten, concessiehouders of hun transporteurs. De leveringsvoorwaarden aangegeven op de

fakturen beheersen op dezelfde wijze als de INCOTERMS bij internationale relaties, het transfert van

verantwoordelijkheid naar de ene of de andere partij.

Het laden in onze installaties van materieel door de klant of zijn mandataris wordt gedaan op kosten

en eigen risico van de klant of van zijn mandataris. Daaruit volgt dat de verantwoordelijkheid van

MATERMACO enkel aansprakelijk kan zijn indien het laden gebeurd is door haar aangewezen

personeel. Elke terugzending van materieel dat vooraf niet aanvaard werd, zal geweigerd worden.

6. Waarborg.

De waarborg door de N.V. MATERMACO toegekend betreft alleen het gratis vervangen van de

stukken die door de fabrikant als defektueus worden beschouwd. De klant zal geen recht hebben op

schadevergoeding van gelijk welke aard. De N.V. MATERMACO is ontlast van elke waarborg in geval

van overdracht van het materieel voor gelijk welke reden en of deze overdracht gratis gebeurt of mits

betaling van een zeker bedrag. De waarborg geldt slechts voor materieel dat gebruikt wordt onder

normale onderhouds- en werkvoorwaarden. Zijn in het bijzonder niet gedekt door onze waarborg, de

schade te wijten aan een onvoldoend onderhoud, aan een normale slijtage, aan een slecht gebruik of

defektueuse montage, aan een gebrek aan toezicht of aan nalatigheid. De herstelling of vervanging

van stukken gedurende de waarborgperiode zal in geen geval de waarborgtermijn verlengen.

De N.V. MATERMACO weigert elke verantwoordelijkheid te dragen indien de traktoren, machines,

instrumenten of toebehoren omgebouwd, gewijzigd of hersteld worden buiten haar werkplaatsen of

buiten haar aanvaarde agentschappen, indien ze het voorwerp zijn van een ongeval, te lijden hebben

wegens slecht gebruik of gebrek aan zorgen vanwege de koper, hetzelfde geldt in geval de

herkenningstekens zouden uitgewist zijn. In geen enkel van deze gevallen kan de N.V. MATERMACO

verantwoordelijk worden gesteld voor schadevergoeding ten welke titel ook. Voor herstellingen

toevertrouwd aan derden, kunnen wij slechts gebonden zijn aan waarborgen en verbintenissen die

onze leveranciers ons stellen. De N.V. MATERMACO weigert elke verantwoordelijkheid op zich te

nemen bij ongeval of beschadiging voorkomende ten gevolge van een gebrek aan het materieel en zal

geen enkele korting toestaan voor defekt, stilstand, oponthoud of gelijk welke andere gevolgen. De

N.V. MATERMACO wijst elke verantwoordelijkheid af wegens schade berokkend door het materieel

aan personen of zaken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

7. Betaling - Opeisbaarheid.

De betaling van een eventueel voorschot geschiedt binnen de acht dagen van de datum van

handtekening van het kontrakt.

Elke andere betaling geschiedt kontant binnen de acht dagen van het uitschrijven van de faktuur, het

is wel te verstaan dat elke betaling onder voorwaarde of onder voorbehoud als dusdanig niet zal

aanvaard worden en dat elke betaling mits maandelijkse stortingen als van nul en van gener waarde

verworpen wordt, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MATERMACO. Het is

formeel overeengekomen tussen partijen dat, indien de N.V. MATERMACO haar akkoord geeft voor

een termijnbetaling, de niet-betaling op een vervaldag hetzij met of zonder wissel aan de N.V.

MATERMACO het recht verstrekt onmiddellijk de eventuele levering van goederen te schorsen en

ineens en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het nog verschuldigde saldo op te eisen, partijen

aanvaarden dat de vervaldag een voldoende ingebrekestelling inhoudt. De klant zal daarenboven,

onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vervallen zijn van de hem door de N.V.

MATERMACO toegekende termijn, wanneer hij om het even welke wissel laat protesteren, wanneer

hij niet voldoet aan zijn verplichtingen tegenover de R.S.Z. en de belastingen wanneer hij gerechtelijk

vervolgd wordt met als eventueel gevolg financiële moeilijkheden of indien hij zich in een moeilijke

financiële toestand bevindt die het verhaal van de sommen verschuldigd aan de N.V. MATERMACO

kan in gevaar brengen.

8. Interesten - Forfaitaire verhoging.

In geval van niet- of laattijdige betaling zullen aan de klant interesten aangerekend worden berekend

aan dezelfde rentevoet als deze in voege bij de Nationale Bank van België op het ogenblik van de

invorderbaarheid. Daarenboven zal er eveneens aan de klant aangerekend worden, ten titel van

forfaitaire schadevergoeding formeel aanvaard door de klant, een bedrag van 15 % van de nog

Vers. 05/2001

verschuldigde sommen, dit ten titel van schadevergoeding forfaitair bepaald door de partijen, de

schadevergoeding zal steeds minimum € 125 bedragen.

9. Verbreking door de klant.

In geval het kontrakt ten laste en grieven van de klant zou worden verbroken, is het formeel aanvaard

dat deze laatste aan de N.V. MATERMACO een bedrag verschuldigd is gelijk aan 25 % van het totale

bedrag van de bestelling en dit ten titel van schadevergoeding forfaitair vastgesteld en aanvaard

tussen partijen. Dezelfde regel geldt voor de rechthebbende en voor de rechtverkrijgende van de

klant. Indien met de uitvoering van de zaak reeds begonnen is, zullen alle kosten hieraan verbonden

aan MATERMACO worden terugbetaald plus de schadevergoeding waarvan er hogervermeld sprake

is.

II. BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN.

1. Eigendomsvoorbehoud.

In tegenspraak met artikel 1583 van het BW blijft het materieel dat het voorwerp uitmaakt van een

verkoopskontrakt, de uitsluitende eigendom van de N.V. MATERMACO tot het ogenblik waarop de

koper de te betalen bedragen heeft geregeld zowel wat betreft de hoofdsom als de interesten en

kosten. Tot op dat ogenblik maakt het materieel dat het voorwerp is van het verkoopskontrakt geen

deel uit van het patrimonium van de koper, de koper kan het dus ook niet verkopen, niet verhuren, in

waarborg geven noch erover beschikken op welke manier ook. De N.V. MATERMACO behoudt zich

het recht voor 48 uur na een ingebrekestelling, het materieel terug te halen daar waar het zich bevindt

en voor zover de klant, ondanks de ingebrekestelling in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen

zowel wat betreft de hoofdsom als de interesten en de kosten.

Elke daad verricht tegen voorvermelde bepalingen betreffende het eigendomsvoorbehoud, of het een

kontrakt van verkoop is of een kontrakt van huur, valt onder de toepassing van art. 491 van het

Strafwetboek hierna hernomen. “Al wie ten nadele van een ander, effecten, gelden, biljetten,

kwijtschriften, geschriften van alle aard, die een verbintenis of een ontheffing van schuld inhouden of

teweegbrengen en die hem overhandigd worden op voorwaarde van ze terug te geven of er een

bepaald gebruik van te maken, bedrieglijk, hetzij verduisterd, hetzij verspilt, wordt gestraft met

gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van € 0,64 tot € 12,39. De schuldige kan

bovendien worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig art. 33”.

2. Terugname van het materieel.

De klant geeft hierbij uitdrukkelijk het recht aan de N.V. MATERMACO het materieel terug te nemen

daar waar het zich bevindt, zodra de recuperatie van de verschuldigde bedragen, voor welke reden

ook, in het gedrang zou komen. De terugname van het materieel door de N.V. MATERMACO, haar

aangestelden of haar afgevaardigden (concessiehouders, transporteurs door de N.V. MATERMACO

gelast met materieel terug te halen, enz...) gebeurt steeds ten laste en onder de volledige

verantwoordelijkheid van de klant.

III. SPECIALE DIENSTVOORWAARDEN (WERKPLAATSVERRICHTINGEN).

1. Uitvoering van werken, verantwoordelijkheid, risico’s.

Alsmede de juiste bepaling van de werken, dienen de volgende inlichtingen schriftelijk te worden

verstrekt ten laatste bij afgifte van goederen voor iedere bestelling. Voor de thermische motoren,

hydraulisch materieel, elektrisch materieel, pneumatisch materieel, mechanisch materieel en

vervangstukken : merk, type, serie- en fabrikatienummer, eenheid waar de motor of het geheel

ingebouwd, werkingsduur. Voor de mechanische werken : soort staal, juiste maten en toleranties, plan

waarop de te bewerken delen in het rood zijn aangeduid. Indien de aanduidingen niet te

verwezenlijken zijn in onze werkplaatsen, dan zullen wij de werken uitvoeren op basis van onze beste

ervaring, zonder dat wij verplicht zijn bijkomende inlichtingen te vragen. Inlichtingen die ons laattijdig

worden bezorgd bijvoorbeeld per afzonderlijke bestelbon, kunnen ons niet binden indien

deze niet klaar en duidelijk aangekondigd zijn op de leveringsbon die de stukken vergezeld. De

maatwerken worden uitgevoerd voor risico van de klant die gehouden is deze risico’s te kennen.

Indien de uitvoering van de bestelling zonder dat we in fout zijn, de gewenste resultaten niet geeft,

blijft de prijs voor de werken toch verschuldigd. Het herbewerken van de goederen gebeurt ten laste

van de klant. Indien voor technische of andere redenen een gedeelte of het geheel van de werken

aan derden wordt toevertrouwd, zal onze eventuele verantwoordelijkheid beperkt zijn tot het gedeelte

der werken in onze werkplaatsen uitgevoerd en de belangen van de klant behartigen bij diegene die

Vers. 05/2001

de werken uitvoert. Het verblijf van al de goederen van de klant in onze werkplaatsen geschiedt op

zijn risico vooral wat betreft diefstal, schade en verlies.

2. Bijzondere kosten.

Onafhankelijk van de vermelde prijzen zullen de hierna vernoemde kosten, vermeerderd met de BTW,

aangerekend worden. Administratieve kosten € 5 voor ieder afzonderlijk werkorder, opgemaakt voor

werken in onze instellingen waarvan de prijs geen € 30 bedraagt. Magazijnkosten tegen € 5 à € 15 per

maand, volgens het volume, per aangegeven maand, voor goederen die niet binnen de acht dagen na

hun ter beschikkingstelling werden afgehaald.

IV. GEMEENSCHAPPELIJKE EINDVOORWAARDEN.

Toekenning van rechterlijke bevoegdheid.

Alle betwistingen tussen partijen, hun rechthebbende of rechthoudende, zowel wat betreft de verkoop

als de uitgevoerde werken, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel

(Vredegerecht, 1ste aanleg en andere Rechtbanken), of er wissels werden uitgeschreven, beloften

werden gedaan, enz... of niet